Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

A klíma vásárlás, illetve beszerelés egy hosszú távú döntés. Ennek megfelelő körültekintéssel válasszunk légkondicionáló berendezést, és telepítő szakcéget.


A készülék kiválasztásánál sok szempontot mérlegelünk, első sorban méretezési és kényelmi szempontok alapján hozzuk meg a döntést, a minőségre vonatkozóan általában közvetett információk állnak rendelkezésünkre, amelyeket nehéz objektíven értékelni, pedig nagyon fontos szempontról van szó.


A minőségre vonatkozóan egy fontos jelzés a gyártó által vállalt garancia időtartama. Erre vonatkozóan egyre szigorúbb törvényi előírások védik a fogyasztókat. A klíma berendezéseknél a minőségi készülékeket gyártó cégek általában jelentősen meghaladják a törvényben kötelezően előírt garanciális időtartamot vállalásukkal. Ez jó jelzés arra, hogy megbíznak saját képességeikben, törekszenek a minőségre, mert ellenkező esetben a megnyújtott garanciális időtartam a nyereségüket veszélyezteti. Következtetésként elmondhatjuk, amennyiben egy jelentős volumenű, múlttal és jó márkanévvel rendelkező gyártó nyújt a készülékeire minimum 3 év garanciát, megelőlegezhető a bizalom a termék iránt, és jó esélyünk van rá, hogy hosszú távon elégedettek leszünk a termékkel. Az oldalunkon vásárolt klímaberendezések mindegyikére teljesül az előzőekben megfogalmazott, bizalmat erősítő feltétel. Minden készülék adatlapján megtalálja a garancia időtartamára vonatkozó információt.


Garanciális szempontból a másik fontos tényező a készülék telepítése. A készülék garanciáját a gyártók bizonyos feltételekhez kötik. Az egyik ilyen feltétel a megfelelő telepítés. Ez magában foglalja a telepítő szakember szakmai képzettségét, az időről-időre megújított telepítési jogosultságát (F-gáz vizsga), a telepítés során megvalósított szakszerű műszaki tartalmat, a telepítéshez szükséges megfelelő adminisztrációt, illetve a garanciális időszak alatt a rendszeres és dokumentált karbantartást. A telepítést végző szakember kiválasztásánál a garanciához szükséges feltételek megléte a legfontosabb szempont, a beszerelés árát érdemes ezt követő helyre sorolni még, ha az adott pillanatban érzékenyen érinti is a pénztárcánkat.


Az oldalunkon vásárolt készülékeket telepítő szakemberek -amennyiben tőlünk rendeli meg a készülék telepítését- minden szükséges jogosultsággal rendelkeznek, munkalapot töltenek ki az elvégzett munkáról, elvégzik a kötelező regisztrációt a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál és számlát állítanak ki. A szakembereink által végzett telepítésre 5 év garanciát vállalunk, amelynek feltétele az éves felülvizsgálat elvégzése.


TIPP:
Vásárolja meg oldalunkon a kiválasztott készüléket, és bízza ránk a készülék telepítését. A készülék garanciáját az értékesítést végzőnek kell biztosítania, amennyiben a beszereléssel bennünket bíz meg, a készülékgarancia és a telepítésre vonatkozó garancia egy helyen érvényesíthető, ez sok kellemetlenségtől kímélheti meg a garanciális időszakban, és nem jár plusz költséggel. További előnye a konstrukciónak, hogy az évenkénti készülékkarbatartás, amely feltétele a készülékgaranciának, és a telepítéshez kapcsolódó éves felülvizsgálat, amely feltétele a beszerelési garanciának összevonható, egy időpontban elvégezhető jelentős költségmegtakarítással.

 

1. Szavatosság és Jótállás

A vásárolt termék esetében az alábbiakat biztosítjuk a Vásárlók számára:

 a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági jogokat, amely Önt 2 évig illet meg, a teljesítés napjától számítva.
a kötelező jótállásról szóló rendelet szerinti:
a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három napon belüli cserét, valamint
a vásárlástól (üzembehelyezéstől), az eladási ártól függően, számított egy, kettő vagy három éven belül a kötelező jótállást.


(10 000-100 000 forintig: 1 év)

(100 000-250 000 forintig: 2 év)

(250 000 forint felett: 3 év.)

 

  • Biztosítjuk az Ön számára, hogy élhessen termékszavatossági jogaival (amennyiben a termék Európai Unión belüli első forgalomba hozatalától még nem telt el 2 év), 

2. Kellékszavatosság

A Vásárló kellékszavatossági igényével a Ptk. rendelkezései alapján az az Eladóhoz fordulhat és az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a jogosult által a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a lehetőség teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Jogosult is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jogosult viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Jogosult köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jogosult igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jogosult köteles bizonyítani, hogy a Jogosult által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3. Termékszavatosság:

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó a termék gyártójával (Importőrével) szemben közvetlenül termékszavatossági igényt érvényesíthet.A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A termék tulajdonjogának átruházása esetén – törvényi engedményesként – a termékszavatossági jogok az új tulajdonost illetik, az új tulajdonos érvényesíthet jogokat a gyártóval szemben (amennyiben az új tulajdonos is fogyasztónak minősül).Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a terméket gyártó (Importőr) általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (Importőrrel) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (Importőr) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (importőrnek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított.

4. Kötelező Jótállás

Fogyasztónak minősülő Vásárlókat kötelező jótállás illeti meg a 151/2003. Korm. rendelet alapján. A jótállás időtartama eladási ártól függ:

10 000-100 000 forintig: 1 év

100 000-250 000 forintig: 2 év

250 000 forint felett: 3 év.

A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembehelyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembehelyezés napjával kezdődik. 

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja. 

Vállalkozásként a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül az Eladó, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

 – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

 – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a karbantartás hiánya;

 – elégtelen vagy nem folyamatos energiaellátás;

 – elemi kár, természeti csapás okozta. 

 A kezelési útmutatótól eltérő használat miatt bekövetkezett hibáért – amennyiben a garanciális javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból adódik – jótállást nem vállalunk (a kültéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség, stb.).

A rendellenes használattól meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli.

Az Eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

 A szakszerű telepítés igazolása:

a telepítés körülményeit és a mért paramétereket a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon kell rögzítenie a telepítőnek, az alábbi adatok megadásával:- külső időjárási adatok,- belső tér hőmérséklete,- szerelési távolság, szintkülönbség,- a felhasznált cső méretei,- a vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa, gyári száma),- a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg mennyisége,- az áramellátás módja,- nyomás és elpárolgási adatok; – (a fenti adatokat tartalmazó részletes beüzemelési jegyzőkönyv kiállítása csak 7kW feletti hűtőteljesítményű klímaberendezések és levegő-víz hőszivattyúk esetén elvárás) 
a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon/jótállási jegyen a berendezés szériaszámát (Serial no.) is fel kell tüntetni;
A jótállási jegyen fel kell tüntetni az üzembe helyező klímaszerelő nevét, és a szerelésre jogosító ún. F-gáz képesítést igazoló kártya számát. 
A berendezés rendszeres, szakszerű karbantartást igényel, melynek hiánya esetén a készülék elveszíti a jótállást. A minimális, évenkénti karbantartás gyakoriságát az üzembe helyező határozza meg az üzemeltetés módjától (hűtés/fűtés, vagy mindkettő) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. Minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak hűtésre használjuk és különlegesen tiszta levegőjű környezetben lévő lakásban, de hűtésre és fűtésre is használva, a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, irodákban, ipari környezetben ennél gyakrabban, esetleg 4 – 6 alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente. A karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen, és a hőcsere megtörténhessen. A szűrők tisztítása mellett biztosítani kell, hogy a kül,- és beltéri egységekben is a hőcserélők és a motortestek is tiszták legyenek. Ellenőrizni kell a gáztöltetet és az elektromos csatlakozásokat. A karbantartást bármely klímaszerelő elvégezheti, nem csak az üzembe helyező, de ennek igazolásához számla és a jegyzőkönyv szükséges.

A karbantartáson felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerint, a hűtőközeg töltet alapján számított 5 tonna CO2 egyenérték feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező zárt hűtő- és klímatechnikai berendezések, valamint a hőszivattyúk, folyadékhűtők kötelező szivárgásvizsgálatát évente, 50 tonna CO2 egyenérték felett félévente a Tulajdonosnak, Üzemeltetőnek el kell végeztetnie képesített gazdálkodó szervezet szivárgásvizsgálatra jogosító F-gáz képesítést szerzett szakembereivel. Ezen felül a berendezést a rendelet szerinti illetékes Felügyelőséghez be kell jelenteni.

Az elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

– Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

– ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréljük. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, kötelezően tájékoztatjuk a fogyasztót ennek várható időtartamáról legkésőbb a 15. napon.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Amennyiben a Fogyasztó szervizhívást kezdeményez és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni, ilyen esetnek minősül például, ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó gondoskodik.

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Az Eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Árukereső.hu